EU-val 2019/Enkät.

2019-05-21 18:43
Puffetikett
Dagens ETC

De rödgrönrosa: EU får inte misslyckas med klimatet

EU drar åt höger – och åt vänster. Under pågående valkampanj haglar de goda föresatserna från partierna om att få EU att agrara för klimat och rättvisa. Men vad har parlamentet egentligen lyckats – och misslyckats – med under mandatperioden? Och hur ser möjligheterna ut framåt? Dagens ETC riktade frågorna till alla de röd-grön-rosa som sitter i parlamentet i dag.

Soraya Post, Fi: ”Våld mot kvinnor är ett av Europas största säkerhetsproblem”
 

Framgång

– Att EU:s medlemsländer har enats om att ratificera Parisavtalet samt EU:s beslut att ansluta sig till Istanbulkonventionen.

Misslyckande

– Migrationsfrågan, aldrig tidigare har så många människor dött på flykt till Europa, och aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på att begränsa människors rätt att söka skydd.

Möjlig vinst

– Miljö och klimatfrågan hoppas jag. Klimatkrisen är här och vi måste agera nu för att skydda vår enda planet.  

Befarat nederlag

– Mäns våld mot kvinnor som säkerhetsfråga, därför behövs vi i Feministiskt initiativ på plats i Europa­parlamentet. Våld mot kvinnor är ett av Europas största säkerhetsproblem.

Jytte Guteland, S: ”Jag är upprörd över EU:s oförmåga att stå upp för en human flyktingpolitik”

Framgång

– Reformen av utsläppshandeln: tack vare de nya reglerna som jag förhandlat fram kommer utsläppen att minska med motsvarande 50 gånger Sveriges samlade årliga klimatutsläpp. Jag hade velat se ännu tuffare utsläppsminskningar men tycker likväl att detta är ett viktigt steg på vägen.

Misslyckande

– Jag är upprörd över EU:s oförmåga att stå upp för en human flyktingpolitik. Sedan har jag i mitt dagliga arbete i utskott också fajtats för att skyddet för den biologiska mångfalden ska stärkas och skyddas bättre än idag, det är en annan fråga som jag hade velat se starkare åtgärder inom.  

Möjlig vinst

– Jag tror och hoppas att vi kommer att kunna få större gehör för klimat- och miljöfrågorna. Utmaningarna är så stora och EU har helt enkelt inte råd att misslyckas, utsläppen måste minska mer och snabbare och skyddet för den biologiska mångfalden stärkas.

Befarat nederlag

– Jag tycker att det är viktigt att alltid vara optimistisk i politiken, för mig är en grundförutsättning i det politiska arbetet att det alltid är möjligt att förändra samhället till det bättre. Sedan kan utmaningen ibland vara större, till exempel kan jag konstatera att det hittills varit väldigt svårt att få med sig andra EU-länder på vår linje i frågan om att erkänna Västsahara som en suverän och fri stat.

Max Andersson, Partiet Vändpunkt (invald i parlamentet som MP): ”Det största misslyckandet är att EU inte lyckats växla upp sin klimatpolitik”

Framgång

– Den största framgången är att vi fick till ett Parisavtal för klimatet. Det är inte tillräckligt långtgående, men det är ett helt nödvändigt steg för att klara klimatkrisen. Det var inte självklart att det skulle lyckas, och det är en stor framgång.

Misslyckande

– Det största misslyckandet är att EU inte lyckats växla upp sin klimatpolitik för att nå målet att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. EU borde göra en rejäl ansträngning för att minska utsläppen snabbt, men alldeles för många politiker har velat skjuta lösningarna på framtiden.

Möjlig vinst

– Jag har gott hopp om att EU ska ta nya steg för att kontrollera den enorma lobbyismen. Situationen är ohållbar. Det finns cirka 30 000 lobbyister i Bryssel, och det behövs tuffare regler som jämnar ut spelplanen mellan folkrörelser som har bra argument och storföretagen som har enorma resurser för att anställa lobbyister.

Befarat nederlag

– Jag är rädd att EU kommer att fortsätta flytta ännu mera makt till Bryssel, öka det demokratiska underskottet och göda en högerpopulistisk motvåg som undergräver demokratin. Istället borde man aktivt stärka folkstyret och flytta makt närmare människorna i medlemsländerna, men det kommer dagens EU-ledare tyvärr inte att göra.

Linnéa Engström, MP: ”Unionen verkar stå så tandlös när det gäller att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna”

Framgång

– Vi har tagit viktiga steg framåt när det gäller EU:s fiskeri­politik. Mest stolt är jag över arbetet vi gjort för att nå en hållbar förvaltning av EU:s externa fiskeflottor. Unionen ska inte bidra till att plundra andra länders vatten på deras viktigaste proteinkälla. Jag är också mycket stolt över initiativbetänkandet i EU-parlamentet om klimaträttvisa, ett betänkande som också berörde den stora utmaningen med klimatdriven migration. Frågan har äntligen kommit upp på den politiska agendan.

Misslyckande

– Jag är besviken på att direktivet om konfliktmineraler inte blev starkare. Det är en viktig fråga som har stor bäring på både miljö och mänskliga rättigheter. Här måste EU göra mer.

Möjlig vinst

– Jag hoppas att revideringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik nästa mandatperiod lyckas med att vrida satsningar mot ett mer klimatsmart och miljömässigt hållbart jordbruk inom EU. Här finns mycket att göra.

Befarat nederlag

– Jag är orolig för den demokratiska utvecklingen. Det finns många krafter i rörelse som vill se ett försvagat EU i en tid då allt fokus borde ligga på att lösa klimatfrågan och andra enorma gemensamma problem. Det är också illavarslande att unionen verkar stå så tandlös när det gäller att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna. I värsta fall hotar en tillbakagång för jämställdheten och hbtqi-personers rättigheter.

Jakop Dalunde, MP: ”Vi skjuter större delen av den gröna omställningen på framtiden”

Jakop Dalunde.
Jakop Dalunde.

Framgång

– EU:s enskilt viktigaste verktyg för att minska klimatpåverkan är EU:s utskäppshandel, som dock fungerat dåligt under många år. Priset på att släppa ut ett ton koldioxid låg på endast 5 euro. Men tack vare oss gröna har vi lyckats reformera utsläppshandeln och priset har nu stigit med cirka 500 procent och det har redan fått länder som Ungern och Tyskland att tidigarelägga sin avveckling av sin kolkraft. Tack vare denna reform kommer utsläppen minska med ca 2,5 miljarder ton. Det är en av den gröna rörelsens största segrar på decennier. Jag är oerhört stolt över att ha fått vara en del av det arbetet.

Misslyckande

– Trots att läget i klimatfrågan är mer allvarligt än någonsin har EU misslyckats helt med att sätta upp ambitiös lagstiftning för de kortsiktiga klimatmålen till 2030. Om vi bara minskar utsläppen med 40 procent tills dess, så skjuter vi större delen av den gröna omställningen på framtiden. Det menar vi gröna är oacceptabelt.

Möjlig vinst

– Under nuvarande mandatperiod förhandlade jag som ensam svensk parlamentariker EU:s forskningsprogram Horisont Europa. Vi lyckades säkerställa att minst 35 procent av EU forskningsmedel ska gå till klimatrelaterad forskning och innovation. Det är en stor seger för klimatet och bidrar till den gröna omställning som är ett måste.

Befarat nederlag

– Nationalisterna och högerextremisterna förväntas få en betydligt större representation i parlamentet efter valet. Detta är ett allvarligt hot mot mänskliga rättigheter och demokratin, men även mot EU:s klimatarbete. Den europeiska klimatlagen och utsläppsbudgetar behöver utvecklas, och där är det viktigt att EU får ett starkt mandat. Detsamma gäller samordningen av transportpolitiken där EU-länderna behöver samarbeta tätare för att kunna erbjuda bra och snabb gränsöverskridande tågtrafik.

Aleksander Gabelic, S: ”Jag hoppas på en ambitiös och långsiktig klimatstrategi”

Framgång

– Vi socialdemokrater har drivit på för att handelspolitiken ska bli mer transparent och för att handelsavtalen bli bättre på att värna miljö och klimat, hälsa och arbets­tagares rättigheter. Under mandatperioden har vi lyckats få till en hel del förbättringar på dessa områden. EU ska gå i täten för fri och rättvis handel som knyter viktiga band med andra länder, och ta fram avtal som lägger ribban högre globalt!

Misslyckande

– Brexit är ett misslyckande för EU på många plan. Det är också ett tecken på hur lätt det är att ta EU-samarbetet och alla dess stora fördelar för givet. Vidare tycker jag att det strukturella samarbetet med FN har varit långt ifrån tillräckligt bra, och att vi i EU borde kommit längre vad gäller de globala målen i Agenda 2030. Det blir en väldigt viktig uppgift för nästa mandatperiod.

Möjlig vinst

– Jag hoppas verkligen att EU tar tag i klimatfrågan på allvar, och utformar en ambitiös och långsiktig klimatstrategi, med en ansvarsfull klimatpolitik och en rättvis omfördelningspolitik. Med hela klimatvågen i bakhuvudet borde även Europaparlamentets bromsande högerpartier förstå allvaret i frågan.

Befarat nederlag

– Jag tycker det är hög tid att få slut på den kostsamma flyttkarusellen varje månad från Bryssel till Strasbourg, men tror tyvärr att det kommer fortsätta vara svårt att få med oss fransmännen på detta. Förhoppningsvis kan den här frågan ändå få en liten push genom att kampen mot klimatförändringarna i allra högsta grad ligger på agendan också i Frankrike.

Bodil Valero, MP: ”I det här valet står demokratin på spel”

Framgång

– Jag lyckades vid flera tillfällen få parlamentet att kräva tuffare regler för vapenexport samt vapenembargo mot länder inblandade i kriget i Jemen. Jag förhandlade också igenom programmet för rättigheter och värden, ett nytt stödprogram för civilsamhällesorganisationer som jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter. Dessutom lyckades jag få parlaments utskott med mig i frågan om det så kallade ”spårbytet” gällande arbetskraftsinvandring för asylsökande. 

Misslyckande

– Att det inte går att hitta en enighet kring en solidarisk och human flyktingpolitik, att klimatarbetet trots våra ansträngningar går alldeles för långsamt i stora delar av EU, att EU trots folkrättsliga invändningar gick vidare med både Turkietöverenskommelsen och fiskeriavtalet med Marocko, låsningen i ministerrådet som förhindrar ett vapenembargo mot Saudiarabien och tuffare vapenexportregler, samt till sist trenden med en ökad militarisering av EU:s migrations- och biståndspolitik.

Möjlig vinst

– Både piskor och morötter för att få EU-länderna att respektera våra grundvärden, det vill säga demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Piskan = möjlighet att ta pengar från länder som inte sköter sig. Moroten = det nya programmet för rättigheter och värden, det stödprogram i EU:s kommande långtidsbudget riktat till civilsamhällesorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och demokrati jag ansvarat för.

Befarat nederlag

– I det här valet står demokratin på spel. Vad vi lyckas eller misslyckas med kommer helt att bero på vilka majoriteter vi får i parlamentet. Med en befarad högermajoritet i parlamentet är det svårare att säkerställa en human migrationspolitik, striktare regler för vapenexport, stärka demokratin och en offensiv klimat- och miljöpolitik. Inför varje mandatperiod är vi också många som också hoppas på en fördragsändring så att flyttkarusellen till Strasbourg kan upphöra, men eftersom Frankrike själva har vetorätt räknar jag inte med det.

Marita Ulvskog, S: ”Arbetsmiljöarbetet måste fortsätta”

Framgång

– Från ett arbetsmarknadsperspektiv är jag särskilt glad att vi fått igenom lika lön för lika arbete, alltså att lön enligt svenska kollektivavtal ska gälla även för utstationerad arbetskraft. Jag är också väldigt stolt över att vi rivstartat arbetsmiljöarbetet med nya tuffare gränsvärden för att skydda arbetstagare emot cancerframkallande ämnen.

Det finns fler framgångar: Principen om lika lön för lika arbete vid samma plats även ska gälla i vägtransportsektorn och viss förbättring när det kommer till att EU:s handelspolitik blir bättre på att värna miljö, hälsa och arbetstagares rättigheter.

Misslyckande

– Jag är besviken över att arbetsvillkorsdirektivet inte innehöll ett konkret förbud mot nollavtal. Jag tycker att nollavtal är ett okynne som skapar stor otrygghet.  Jag är också missnöjd att vi i Europaparlamentet röstade igenom ett lagförslag som handlar om att liberalisera bussmarknaden i Sverige och Europa. Det riskerar att leda till oschysst konkurrens för svenska bussföretag.

Möjlig vinst

– Arbetsmiljöarbetet måste fortsätta. Vi hann jobba med den mest akuta lagstiftningen på området men det återstår väldigt mycket. Exempelvis att skärpa lagstiftningen mot diskriminering och skydd mot reproduktionsstörande ämnen. Vi måste även arbeta vidare med schyssta arbetsvillkor för fler i transportsektorn, så som tågpersonal, taxiförare och flygbesättning.

Befarat nederlag

– Jag är framförallt oroad för de högerextremas framfart. De har tydligt visat att de är fientliga mot arbetares intressen trots att de ofta lovar annat. Om de får stor framgång i valet så tror jag det blir svårt att nå fram på något område som för mig är viktigt inom arbetsmarknad, transport eller handel.

Anna Hedh, S: ”Jag är stolt över att vi lyckats ta ett stort steg mot att stoppa mäns våld mot kvinnor”

Framgång

– Jag är stolt över att vi lyckats ta ett stort steg mot att stoppa mäns våld mot kvinnor. Under mandatperioden ratificerade 20 medlemsländer Istanbulkonventionen som går ut på att kriminalisera våld i hemmet och mellan partners. Enormt viktigt för att värna mänskliga rättig­heter för kvinnor och öka friheten i hela EU!

Misslyckande

– Förutom att EU har misslyckats med att skapa ett gemensamt mottagande av flyktingar, så är jag arg över att åtta medlemsländer inte skrivit under Istanbulkonventionen hittills. Det är först när alla 28 länder har gjort det som vi kan jobba systematiskt i EU med att övervaka, utvärdera och agera ytterligare för att värna kvinnors rättigheter och stoppa våldet.

Möjlig vinst

– Att vi går före i arbetet med att stoppa miljöförstöringen och hindra klimatförändringarna. Trots populistisk backlash och splittring mellan medlemsländer så tror jag att vi har bildat samförstånd om att vi måste göra allt vi kan nu för våra barn och barnbarn.

Befarat nederlag

– Vi kommer att ha svårt att enas i migrationsfrågan. På grund av att de högerextrema riskerar att bli många fler, i kombination med rasistisk värderingar från populistiska eller auktoritära regeringar, som i Ungern eller Polen. Det är viktigt att vi är tydliga med att de gör det svårt att rädda drunknande människor i Medelhavet och att de stoppar fördelningen av ansvaret mellan alla länder, så att bara ett fåtal får göra allt.

Malin Björk, V: ”Radikal politik handlar om att göra det omöjliga möjligt”

Framgång

– Att vi fått bindande klimatmål, även om de är på tok för låga.

Misslyckande

– Att klimatmålen inte når Parisavtalet, det vill säga att de är på tok för låga. Att vi inte tagit vårt ansvar för den globala flyktingsituationen utan istället anpassat oss till Orbáns och Salvinis flyktingfientliga politik med ökad död på Medelhavet som följd. 

Möjlig vinst

– Jag hoppas att vi lyckas skärpa klimatmålen. Det finns ett stort tryck för det nu och det är nu (2021) vi ska se över hur väl vi möter Parisavtalets mål. Jag vill också se ökat fokus på jämlikhet och rättvisa, det behövs om vi ska klara omställningen. 

Befarat nederlag

– Det finns en risk för att målen blir för låga för att möta klimatkrisen. Och det finns en risk för att rasisterna kommer vilja bygga allt högre murar i fästning Europa. Men Vänsterpartiet kommer göra allt för att vi ska fixa detta, radikal politik handlar om att göra det omöjliga möjligt och att förändra framtiden.

Olle Ludvigsson, S: ”Jag ser flera framgångar på konsumentområdet”

Framgång

– Jag ser flera framgångar på konsumentområdet. Det handlar bland annat om ny lagstiftningen som ger alla konsumenter i EU rätt att öppna och använda ett grundläggande bankkonto – antingen gratis eller till en rimlig kostnad, eller avskaffandet av roamingavgifterna.

Misslyckande

– Att få till stånd ett gemensamt asylsystem, där alla länder tar gemensamt ansvar.

Möjlig vinst

– Jag tror att vi kommer att ta stora steg vad gäller klimatet och att bekämpa klimatförändringarna.

Befarat nederlag

– Jag hoppas att den nationella populismen och högerextremismen kommer att avta under nästa mandatperiod och att vi då har en konstruktiv europeisk debatt som handlar om att med seriösa insatser lösa gemensamma problem. Men jag ser en uppenbar risk att så inte kommer att vara fallet.

Dagens ETC ställde följande frågor till de röd-grön-rosa Europaparlamentarikerna:

Vad är EU:s största framgång, i en för dig angelägen fråga, under den gångna mandatperioden? (I enkätsvaren sammanfattat till framgång)

Vad är EU:s största misslyckande i en för dig angelägen fråga, enligt dig, under den gångna mandatperioden? (I enkätsvaren sammanfattat till misslyckande).

Vilken för dig angelägen fråga tror du att EU kommer att lyckas ta tag i på ett bra sätt den kommande mandatperioden? (I enkätsvaren sammanfattat till möjlig vinst)

Vilken för dig angelägen fråga befarar du att EU kommer att misslyckas ta tag i på ett bra sätt den kommande mandatperioden? (I enkätsvaren sammanfattat till befarat nederlag).