Klimat.

2021-08-03 10:00
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Renare luft minskar risken för demens

Även små minskningar av städernas luftföroreningar förbättrar de kognitiva för­mågorna och minskar risken för demens bland äldre. Det visar en rad studier som presenterades på den internationella konferensen för Alzheimerforskning, AAIC.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Tidigare studier har visat ett samband mellan luftföroren­ingar och ansamling av de plack i hjärnan som kopplats till Alzheimers sjukdom. Även sambandet mellan luftkvalitet och kognitiva förmågor – eller förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera – har undersökts tidig­are. Men nu har forskningen för första gången kunnat visa att förbättrad luftkvalitet kan minska risken för alla typer av demens, inklusive Alzheimers sjukdom.

Resultaten rör trafikrelatera­de föroreningar, särskilt små partiklar (PM2,5) och kväve­dioxid som använts som ett mått på föroreningsnivåerna.

Tioårig studie på kvinnor i USA

I en av studierna undersökte Xinhui Wang, doktorand vid University of Southern California, och kollegor om äldre kvinnor som bodde i områden med en större minskning av luftföroreningar upplevde en långsammare nedgång i kognitiv funktion och var mindre ­benägna att utveckla demens, än kvinnor i områden med ­sämre luftkvalitet.

Studien omfattade 2 000 kvinnor i åldrarna 74–92 år. Ingen av deltagarna led av demens vid studiens inledning. Kvinnorna följdes under tio år och deras kognitiva förmågor testades varje år. Även om dessa försämrades med stigande ålder, visar resultaten att de som levde i områden där nivåerna av partiklar och kvävedioxid minskade med minst 10 procent av det nationella gränsvärdet, minskade risken för demens med 14 procent och 26 procent av respondenterna upplevde långsammare nedgång av de kognitiva förmågorna.

Även en annan studie, med över 7 000 franska deltagare över 65 år, kunde direkt koppla minskningar av partikelkoncentrationen i luften till minskad risk för Alzheimers sjukdom och andra typer av demens – oberoende av andra faktorer som kan påverka sjukdoms­utvecklingen.

I studien såg forskarna att risk­en för demens och Alz­heimers sjukdom minskade med 15 respektive 17 procent för varje mikrogram färre PM2,5-partiklar per kubikmeter luft som uppmättes.

– Våra resultat stärker bevisen för att höga nivåer av luftföroreningar utomhus senare i livet skadar våra hjärnor, och ger också nya bevis för att förbättrad luftkvalitet avsevärt kan minska risken för kognitiv nedgång och demens, säger Xinhui Wang i ett pressmeddelande från den internationella konferensen för Alzheimerforskning, AAIC, där de nya studierna presenterades.

Ökar bildandet av plack

I en tredje studie presenterades resultat som visar att lång tids exponering – upp till 20 år –  för partiklar och kvävedioxid, tydligt ökade nivåerna av proteinkomponenten A 1-40 som bidrar till bildandet av beta -amyloidplack. Dessa amyloida plack kopplas till Alzheimers sjukdom.

– Forskningsresultaten visar hur viktigt det är att besluts­fattare och näringsliv vidtar de åtgärder som krävs för att minska luftföroreningarna, säger Claire Sexton på AAIC i pressmeddelandet.

Tipsa om artikeln via e-post

Alzheimer Association

Alzheimer Association är en icke vinstdrivande förening i USA som bland annat stöder forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Under föreningens årliga konferens – Alzheimer´s  Association International Conference, AAIC  2021 – förra veckan presenterades flera studier som visar samband mellan bättre luftkvalitet och lägre risk för demenssjukdom.